NATJEČAJ
za imenovanje direktora/direktorice

Turističke zajednice Gorskog kotara

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) direktor/direktorica Turističkog ureda, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 23/17 i 72/17):

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra 300 ECTS bodova)  
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
 6. da poznaje rad na osobnom računalu

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19).

III. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Gorskog kotara, Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata/kinje,
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata/kandidatkinje

IV. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 2. dokaz o radnom iskustvu na  poslovima s područja turizma – preslika radne knjižice i Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 3. prijedlog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
 4. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika
 5. dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu te preslika indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde)
 6. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima
 7. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 8. životopis
 9. presliku osobne iskaznice ili domovnice

V. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju.

Kandidat/kandidatkinja će biti obaviješten/obaviještena o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

VI. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Gorskog kotara.

VIII. Obavijest o Natječaju bit će objavljena u Novom listu, dok će tekst Natječaja biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama gradova i općina s područja Gorskog kotara.

IX. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Delnice, 12.01.2021.

Skip to content