ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
RIJEKA, NIKOLE TESLE 9/X

KLASA: 340-09/20-10/23
URBROJ: 2170-06/18-20-08
Rijeka, 3. prosinca 2020.

Na temelju članka 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC 5191, Lokve (D3) – Mrkopalj – Jezerane (D23) u k.o. Sunger, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske – s pravom upravljanja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 26. ožujka 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11. prosinca 2020. godine (petak) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru Vijećnice Općine Mrkopalj na adresi Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj.

Skip to content